May 17th, 2013

Wummel-Knuffel

Star Trek Into Darkness

*** SPOILER ALERT ***

wa’Hu’ tagha’ «choS ’el Hov leng» vIleghta’! to’maS ’oH mutlhejbogh jupwI’ pong’e’; nItebHa’ ’ampaSDaq maghojtaH, ’ach mughwI’ ghaH. wejlogh lutvam leghta’, ’ach jIleghmeH ’eb vIHutlh jIH.
tera’ DIS 2009 «Hov leng» lupar qabDu’ law’ ’e’ vISovbej. ’ach lutvetlh vIparHa’ ’ej lutvam vIparHa’ je. ’ay’ wa’maH wa’DIch QaQ law’ ’ay’ wa’maH cha’DIch puS ’e’ vIQob. QoQ vImuSHa’qu’; reH povqu’ Hov leng QoQ.
lutDaq tlhIngan Hol ngaSbogh ’ay’Hom ngaj’e’ tu’lu’. Qo’noSDaq Saq ’entepray’ wej beqpu’, ghIq ja’chuqmeH tlhIngan Hol lulo’ ’uHura’ tlhIngan je. chu’wI’ rurbe’bej tlhIngan Hol vIjatlhbogh, ’ach wa’ mu’ neH vIyajchu’pu’! «Humanpu’» ’oH mu’vam’e’. chaq tlhoy nom jatlh chaH…
nom qaS «choS ’el Hov leng». Hoch tup qaS wanI’’a’ qoj jor vay’. ja’chuqghach Hutlhlaw’ lut. Qan nunyen SIng ghaH qabwI’’e’ net Sovpa’ vIpIHbe’, ’ach chaDaq nuvpu’ tu’lu’ ’e’ vIloypu’. wojmo’ HeghDI’ qIrq, to’maSvaD vItlhob; «Hov leng: qIrq nejlu’» ’oH’a’ lut veb pong’e’? DaH vIjatlhnIS: «Qan!» jachpu’bogh qIrq’e’ qu’ law’ «Qan!» jachbogh SIpoq’e’!
lut wIbejtaHvIS qaS wanI’Hom: pay’ wa’ bejwI’vo’ wab Huj Qoylu’. ghIq HotlhwI’ chu’Ha’lu’. qaStaHvIS vagh tup mayev, vaS ’el chach Duj wej ’ej vaSvo’ loD luDev. QapHa’law’ QoghIj. DaH pIvqa’ ’e’ vItul, ’ach Do’Ha’ qaStaHvIS lut bID cha’DIch Dach.
lut bertlham vIparHa’qu’. DaH vagh DIS Qu’ ta’lI’ ’entepray’.Do’Ha’ ghIq ghoSlI’mo’ lupwI’wIj, ja’chuqlaHbe’ to’maS jIH je. lupwI’Daq wej Suverya’ be’Hompu’ tu’lu’. DaH vengwIjDaq qaS «WGT» ’ej Daq SumHa’vo’ QoQ qIj QoymeH ghoS ghotpu’ qIj. wa’leS cha’leS je qIjchoH vengwIj. Hoch DIS poHvam choS ’el je Leipzig. qepHom wa’maHDIch yIvbeH SeQHa’ Hov leng paSlogh je vItuQ jIH. qIj je bIH.
  • Current Music
    Star Trek – Enterprising Young Men
  • Tags